Specijalna Bolnica ZORAMEDIC - Senjak

o_nama

ZORAMEDIC je bolnica specijalizovana za bavljenje internom medicinom, sa težištem na palijativnoj nezi i produženom zbrinjavanju gerijatrijskih pacijenata. Popeli smo se koju stepenicu više u mogućnostima pružanja usluga, ne samo ambulantne, već i stacionarne, odnosno bolničke dijagnostike i lečenja.

STACIONARNI DEO ZORAMEDIC-a opremljen je po najvišim svetskim standardima i funkcioniše kroz tri odseka - Odsek palijativne nege, Odsek produženog gerijatrijskog zbrinjavanja (Dom za stare) i Opšti internistički odsek. Visokostručno medicinsko osoblje, lekari različitih specijalnosti i medicinske sestre, tu su da brinu o vama 24h.


Posebno izdvajamo mogućnost bolničkog lečenja onkoloških pacijenata u cilju palijativnog zbrinjavanja, kao i zbrinjavanja i nege svih ostalih bolesnika u terminalnoj fazi drugih bolesti, gde su iscrpljene mogućnosti aktivnog lečenja. Iskusno medicinsko osoblje kao i uslovi smeštaja po najvišim standardima omogućavaju stručnu pomoć i kvalitetnu negu i najkompleksnijih pacijenata.

Odsek produženog gerijatrijskog lečenja (Dom za stare) namenjen je brizi o starima, kako u fazi akutnih ili akutizacije hroničnih bolesti, tako i dugotrajnijem zbrinjavanju. Kod nas to podrazumeva ne samo zdravstvenu negu, kao što je uobičajeno u domovima za stara lica, već i kompletan 24h medicinski nadzor lekara i medicinskih sestara, sa mogućnošću adekvatnog brzog reagovanja.

U Opštem internističkom odseku naše bolnici možete dobiti kompletnu dijagnostiku, zdravstvenu negu i bolničko lečenje iz svih oblasti interne medicine.

Preko AMBULANTNOG, odnosno specijalističko-konsultativnog odseka, bolnica pruža usluge konsultativnih pregleda stručnjaka svih specijalnosti (interniste, kardiologa, gastroenterologa, pulmologa, alergologa, onkologa, hematologa, nefrologa, reumatologa, dijetologa), ultrazvučnu dijagnostiku srca, abdomena, krvnih sudova, štitaste žlezde, mekih tkiva, RTG dijagnostiku (kosti, pluća, abdomena), endoskopsku dijagnostiku (gastroskopija, kolonoskopija) a, po potrebi, dijagnostičke i terapijske procedure iz drugih oblasti.

Dnevna bolnica pruža mogućnost primene celokupne internističke kao i specifične onkološke terapije, terapije bola, pulsne kortikosteroidne terapije, bisfosfonata, tranzfuzije krvi i krvnih derivata…

Čast nam je i zadovoljstvo da našoj kući ukažete poverenje da brine o najosetljivijem segmentu vaših života - vašem zdravlju. Kao medicinski profesionalci doživljavamo vas kao saradnike u zajedničkom procesu dijagnostike i lečenja, sa istim ciljem - potpuno izlečenje ili postizanje najboljeg mogućeg kvaliteta života uz postojeće zdravstvene tegobe.

Bolnica ZORAMEDIC otvorena je kao nadgradnja uspešnog rada Ordinacije Zora. Ovom bolnicom primarijus prof. dr Zora Naumovic kruniše svoj višedecenijski klinički rad, sa neuporedivo više mogućnosti da se svakom pacijentu koji se obrati za pomoć pruži maksimalno kvalitetna usluga i osećaj istinske brige za njegovo zdravlje. To podrazumeva udruživanje nauke i empatije. Znanje, savremena medicinska tehnologija i lečenje zasnovano na dokazima, kombinuje se sa individualnim i humanim pristupom svakom pacijentu.

Jer, knjige se pišu na osnovu statistike, a svaki je čovek “priča za sebe”…

Svako ko je do sada pokucao na naša vrata uverio se u takav pristup i zato je naš moto bio i ostao - zadovoljan pacijent je najbolja preporuka.

Zdravlje nema cenu, a život nema reprizu!

Dobro došli na Senjak, u Koste Glavinica 5d!


Direktor Specijalne bolnice ZORAMEDIC Prim. prof. dr sc med. prim. Zora Naumović
internista-kardiolog

Prim. prof. dr sc med. Zora Naumović, MD, PHD, FESC

specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije

zora_o_nama

Zora Naumović završila je Medicinski fakultet u Novom Sadu 1983. godine, kao jedan od najboljih studenata, sa prosečnom ocenom 9,66.

1991. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu završava specijalizaciju iz interne medicine sa ocenom 10 (deset), a 1997. na istom fakultetu i magistarske studije iz kardiologije, pod mentorstvom prof. dr Zorane Vasiljević-Pokrajčić.


2002. godine, takođe sa odličnim uspehom, završava i užu specijalizaciju iz kardiologije, a iste godine Ministarstvo zdravlja dodeljuje joj zvanje primarijusa. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu je, takođe pod mentorstvom prof. dr Zorane Vasiljević-Pokrajčić 2007. godine odbranila doktorsku disertaciju “Prognostički značaj varijacije srčane frekvencije u bolesnika sa srčanom insuficijenijom”, čime stiče zvanje doktora medicinskih nauka iz oblasti kardiologije.

Nakon završenog obaveznog staža zaposlila se u Zdravstvenom centru“ Dr Laza K. Lazarević“ u Šapcu, gde je radila do 2008. godine, na mestu šefa Koronarne jedinice. Od početka 2008. do marta 2015. je na mestu načelnika Poliklinike bila zaposlena u Specijalnoj bolnici za bolesti srca i krvnih sudova Ostrog u Beogradu, da bi, početkom maja 2015. svoje dugogodišnje kliničko iskustvo krunisala otvaranjem svoje privatne internisticko-kardioloske ordinacije. Prirodna nadgradnja uspešnog rada te ordinacije je otvaranje Specijalne bolnice ZORAMEDIC, koja predstavlja značajan iskorak u mogućnostima pružanja usluga, sada ne samo ambulantne, već i stacionarne, odnosno bolničke dijagnostike i lečenja.

Stručno se usavršavala u Nemačkoj (Univerzitetska klinika u Kajzerslauternu) i u Engleskoj, (Hammersmith bolnica u Londonu). Savladala je sve metode neinvazivne kardiologije, posebno ehokardiografiju, testove opterećenja, farmakodinamske testove. Profesor Zora Naumović je tokom svog dugogodišnjeg rada stekla izvanredno iskustvo kako u zbrinjavanju životno ugroženih bolesnika u koronarnoj jedinici, tako i u ambulantno polikliničkom radu: lečenju hipertenzije i njenih komplikacija, različitih kliničkih manifestacija koronarne bolesti i pacijenata sa srčanom slabošću. Poznata je kao pobornik zdravog načina života, vraćanja prirodi u najširem smislu te reči, pa samim tim primarno prevenciji kardiovaskularnih oboljenja. Ali, ono što je posebno izdvaja, jeste holistički i individualni pristup lečenju svakog pacijenta, što je široj javnosti poznato kroz brojne edukativne članke i nastupe u različitim sredstvima informisanja.

Uporedo sa sticanjem bogatog kliničkog iskustva ide uzlazna akademska aktivnost, sve do izbora u zvanje redovnog profesora (2011. godine) na Medincinskoj akademiji US Medical School, pri Evropskom univerzitetu u Beogradu (za užu naučnu oblast Kliničke internističke grane medicine - nastavni predmet Interna medicina i Gerijatrija). Tokom 2010. godine obavljala je funkciju prodekana za nastavu, a tokom 2011. i dekana.

Do sada je objavila veliki broj stručnih i naučnih radova (preko 150), monografija, poglavlja u knjigama i udžbenicima i bila nosilac više naučno-istraživačkih projekata. Član je Srpskog lekarskog društva i Lekarske komore Srbije, Udruženja kardiologa Srbije, Evropskog udruženja kardiologa, Američkog kardiološkog udruženja, Udruženja ehokardiografista Srbije, Evropskog udruženja ehokardiografista, Američkog Udruženja ehokardiografista.