zora2222 copy

Prim. prof. dr sc med. Zora Naumović, MD, PHD, FESC

specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije

Zora Naumović završila je Medicinski fakultet u Novom Sadu 1983. godine, kao jedan od najboljih studenata, sa prosečnom ocenom 9,66.

1991. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu završava specijalizaciju iz interne medicine sa ocenom 10 (deset), a 1997. na istom fakultetu i magistarske studije iz kardiologije, pod mentorstvom prof. dr Zorane Vasiljević-Pokrajčić.

2002. godine, takođe sa odličnim uspehom, završava i užu specijalizaciju iz kardiologije, a iste godine Ministarstvo zdravlja dodeljuje joj zvanje primarijusa. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu je, takođe pod mentorstvom prof. dr Zorane Vasiljević-Pokrajčić 2007. godine odbranila doktorsku disertaciju “Prognostički značaj varijacije srčane frekvencije u bolesnika sa srčanom insuficijenijom”, čime stiče zvanje doktora medicinskih nauka iz oblasti kardiologije.

Nakon završenog obaveznog staža zaposlila se u Zdravstvenom centru“ Dr Laza K. Lazarević“ u Šapcu, gde je radila do 2008. godine, na mestu šefa Koronarne jedinice. Od početka 2008. do marta 2015. je na mestu načelnika Poliklinike bila zaposlena u Specijalnoj bolnici za bolesti srca i krvnih sudova Ostrog u Beogradu, da bi, početkom maja 2015. svoje dugogodišnje kliničko iskustvo krunisala otvaranjem svoje privatne internisticko-kardioloske ordinacije. Prirodna nadgradnja uspešnog rada te ordinacije je otvaranje Specijalne bolnice ZORAMEDIC, koja predstavlja značajan iskorak u mogućnostima pružanja usluga, sada ne samo ambulantne, već i stacionarne, odnosno bolničke dijagnostike i lečenja.

Stručno se usavršavala u Nemačkoj (Univerzitetska klinika u Kajzerslauternu) i u Engleskoj, (Hammersmith bolnica u Londonu). Savladala je sve metode neinvazivne kardiologije, posebno ehokardiografiju, testove opterećenja, farmakodinamske testove. Profesor Zora Naumović je tokom svog dugogodišnjeg rada stekla izvanredno iskustvo kako u zbrinjavanju životno ugroženih bolesnika u koronarnoj jedinici, tako i u ambulantno polikliničkom radu: lečenju hipertenzije i njenih komplikacija, različitih kliničkih manifestacija koronarne bolesti i pacijenata sa srčanom slabošću. Poznata je kao pobornik zdravog načina života, vraćanja prirodi u najširem smislu te reči, pa samim tim primarno prevenciji kardiovaskularnih oboljenja. Ali, ono što je posebno izdvaja, jeste holistički i individualni pristup lečenju svakog pacijenta, što je široj javnosti poznato kroz brojne edukativne članke i nastupe u različitim sredstvima informisanja.

Uporedo sa sticanjem bogatog kliničkog iskustva ide uzlazna akademska aktivnost, sve do izbora u zvanje redovnog profesora (2011. godine) na Medincinskoj akademiji US Medical School, pri Evropskom univerzitetu u Beogradu (za užu naučnu oblast Kliničke internističke grane medicine – nastavni predmet Interna medicina i Gerijatrija). Tokom 2010. godine obavljala je funkciju prodekana za nastavu, a tokom 2011. i dekana.

Do sada je objavila veliki broj stručnih i naučnih radova (preko 150), monografija, poglavlja u knjigama i udžbenicima i bila nosilac više naučno-istraživačkih projekata. Član je Srpskog lekarskog društva i Lekarske komore Srbije, Udruženja kardiologa Srbije, Evropskog udruženja kardiologa, Američkog kardiološkog udruženja, Udruženja ehokardiografista Srbije, Evropskog udruženja ehokardiografista, Američkog Udruženja ehokardiografista.